Adatkezelési tájékoztató

A HEGYI Endréné, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.hegyi-panzio-heviz.hu weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési tájékoztató alapján jár el.
A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik kezelésére a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

Fogalom-meghatározások

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés jogalapja

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

A kezelt adatok köre

A felhasználók az ajánlatkérés és foglalás során kötelezően az alábbi adatok adják meg: név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím. Vendégkönyvben történő véleménynyilvánítás során: név, e-mail cím. A megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve vendégnyilvántartó könyvünkben az alábbi adatokat szerepeltetjük: név, személyi igazolvány szám, születési hely, születési idő, lakcím, szálláshelyre érkezés és távozás dátuma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a felhasználók tartoznak felelősséggel.
Jelen weboldal használata során a felhasználók számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címeikről naplófile készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, melyeket a webhely az oldalára látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználók műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást). A felhasználók meghatározhatják, hogy kívánják-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjanak-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számukra. Amennyiben a felhasználók számítógépének böngészőjében engedélyezik a cookie-k használatát, úgy hozzájárulnak ahhoz, hogy az így közvetített információkat jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Amennyiben a felhasználók nem engedélyezik a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

Az adatkezelés célja

Ajánlatkérés, szobafoglalás esetén a felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználók azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása kizárólag az adott ajánlatkérés, foglalás kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az “Ajánlatkérés” vagy “Foglalás” elküldésével adják meg.

Vendégkönyvben történő véleménynyilvánítás során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások minél magasabb színvonalon történő nyújtása, mely adatkezeléshez való hozzájárulást a felhasználók az „Elküld” gomb alkalmazásával adják meg.

Vendégnyilvántartó könyvünkben történő adatkezeléssel jogszabályi kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználók által önkéntesen megadott adatokat addig vagyunk jogosultak kezelni, amíg a biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználók nem élnek. A felhasználók önkéntes döntése alapján, törlési igényeiknek megfelelően a beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük az adatokat.

A felhasználók jogai

A felhasználók kérelmezhetik, hogy tájékoztassuk őket személyes adatai kezeléséről, személyes adataikat helyesbítsük, a kötelező adatkezelés kivételével töröljük, vagy zároljuk őket.

A felhasználók kérelmére tájékoztatást adunk az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadjuk. A kérelmet e-mail címünkre kérjük küldeni.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen email címünkre küldött levél útján, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsuk. A felhasználók a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadják a módosított adatkezelési szabályzatot.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználók jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) valamint a felhasználók lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez.

Egyéb rendelkezések

Honlapunkon számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) jelenhet meg, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

Az adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tartjuk irányadónak.